جمعه 25 مهر 1399 ساعت 18:20

فروشگاه کتاب دانش

محصولات

book-cover

قیمت : 65000

درباره ی عشق

احتمالاً در جهان جديد مهم‌‌ترين تحولی كه در قلمرو عشق‌‌شناسی رخ داده است غلبه عشق مجازی بر عشق حقيقی است. عشق‌‌شناسی قدما عموماً «عشق حقيقی» يا «عشق الهی» را بر صدر می‌‌نشاند، و عشق مجازی را به ديده تحقير می‌‌نگريست، يا صرفاً آن را وسيله‌‌ای (ولو ارزشمند و حتی جايگزين‌‌ناپذير) می‌‌دانست برای نيل به عشق حقيقی. اما در عشق‌‌شناسی جهان مدرن، عشق حقيقی همان است كه در چشم پيشينيان مجازی تلقی می‌‌شد. اين كتاب مشتمل بر ترجمه‌ی پاره‌‌ای مقالات فلسفی مهم در خصوص عشق يا به بيان دقيق‌‌تر، «عشق مجازی»، يعنی عشق رمانتيک يا اروتيک ميان انسان‌‌هاست. نويسندگان اين مقالات از جمله فيلسوفان صاحب‌‌نام در سنت فلسفه معاصر هستند، و هريک می‌‌كوشد تجربه عشق انسانی را از زاويه‌‌ای خاص مورد تحليل و بررسی فلسفی قرار دهد.

book-cover

قیمت : 25000

کتاب تستی دوم

احتمالاً در جهان جديد مهم‌‌ترين تحولی كه در قلمرو عشق‌‌شناسی رخ داده است غلبه عشق مجازی بر عشق حقيقی است. عشق‌‌شناسی قدما عموماً «عشق حقيقی» يا «عشق الهی» را بر صدر می‌‌نشاند، و عشق مجازی را به ديده تحقير می‌‌نگريست، يا صرفاً آن را وسيله‌‌ای (ولو ارزشمند و حتی جايگزين‌‌ناپذير) می‌‌دانست برای نيل به عشق حقيقی. اما در عشق‌‌شناسی جهان مدرن، عشق حقيقی همان است كه در چشم پيشينيان مجازی تلقی می‌‌شد. اين كتاب مشتمل بر ترجمه‌ی پاره‌‌ای مقالات فلسفی مهم در خصوص عشق يا به بيان دقيق‌‌تر، «عشق مجازی»، يعنی عشق رمانتيک يا اروتيک ميان انسان‌‌هاست. نويسندگان اين مقالات از جمله فيلسوفان صاحب‌‌نام در سنت فلسفه معاصر هستند، و هريک می‌‌كوشد تجربه عشق انسانی را از زاويه‌‌ای خاص مورد تحليل و بررسی فلسفی قرار دهد.

book-cover

قیمت : 15000

کتاب تستی سوم

احتمالاً در جهان جديد مهم‌‌ترين تحولی كه در قلمرو عشق‌‌شناسی رخ داده است غلبه عشق مجازی بر عشق حقيقی است. عشق‌‌شناسی قدما عموماً «عشق حقيقی» يا «عشق الهی» را بر صدر می‌‌نشاند، و عشق مجازی را به ديده تحقير می‌‌نگريست، يا صرفاً آن را وسيله‌‌ای (ولو ارزشمند و حتی جايگزين‌‌ناپذير) می‌‌دانست برای نيل به عشق حقيقی. اما در عشق‌‌شناسی جهان مدرن، عشق حقيقی همان است كه در چشم پيشينيان مجازی تلقی می‌‌شد. اين كتاب مشتمل بر ترجمه‌ی پاره‌‌ای مقالات فلسفی مهم در خصوص عشق يا به بيان دقيق‌‌تر، «عشق مجازی»، يعنی عشق رمانتيک يا اروتيک ميان انسان‌‌هاست. نويسندگان اين مقالات از جمله فيلسوفان صاحب‌‌نام در سنت فلسفه معاصر هستند، و هريک می‌‌كوشد تجربه عشق انسانی را از زاويه‌‌ای خاص مورد تحليل و بررسی فلسفی قرار دهد.

book-cover

قیمت : 35000

کتاب تستی چهارم

احتمالاً در جهان جديد مهم‌‌ترين تحولی كه در قلمرو عشق‌‌شناسی رخ داده است غلبه عشق مجازی بر عشق حقيقی است. عشق‌‌شناسی قدما عموماً «عشق حقيقی» يا «عشق الهی» را بر صدر می‌‌نشاند، و عشق مجازی را به ديده تحقير می‌‌نگريست، يا صرفاً آن را وسيله‌‌ای (ولو ارزشمند و حتی جايگزين‌‌ناپذير) می‌‌دانست برای نيل به عشق حقيقی. اما در عشق‌‌شناسی جهان مدرن، عشق حقيقی همان است كه در چشم پيشينيان مجازی تلقی می‌‌شد. اين كتاب مشتمل بر ترجمه‌ی پاره‌‌ای مقالات فلسفی مهم در خصوص عشق يا به بيان دقيق‌‌تر، «عشق مجازی»، يعنی عشق رمانتيک يا اروتيک ميان انسان‌‌هاست. نويسندگان اين مقالات از جمله فيلسوفان صاحب‌‌نام در سنت فلسفه معاصر هستند، و هريک می‌‌كوشد تجربه عشق انسانی را از زاويه‌‌ای خاص مورد تحليل و بررسی فلسفی قرار دهد.